پرسنل اجرائی دیده بان ترشیز

تیم تحریریه دیده بان ترشیز با دانش و انگیزه‌ی فراوان به دنبال پیشرفت و ارائۀ خدمات بهتر به شماست.

دکتر علی منظم اسماعیل پور

دکتر علی منظم اسماعیل پور

Concessionaire

مدیرمسئول و صاحب امتیاز

دکتر علی منظم اسماعیل پور

مهندس الیاس چهرازی

chief editor

سردبیر

مهدی زاده اکبر

مهدی زاده اکبر

Web Developer

برنامه نویس و طراح سایتسعید دیده بان سنجدکی

مهندس سعید دیده بان سنجدکی

Administration Manager

دبیر و مدیر اجرائی

مهدی هادوی

مهدی هادوی

Reporter

مدیر پایگاه خبری و خبرنگار

الهام بهره مند

الهام بهره مند

photographer

خبرنگار و عکاسحجت محتشم

حجت محتشم

Reporter

خبرنگار

مهتاب رزمی

مهتاب رزمی

Voting page

صفحه آرا

مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

Reporter

خبرنگارمهتاب رزمی

نرگس وزان

rypist

تایپیست

شهاب فرجام

خانم صادقی

Reporter

ویراستار خبری و ادبی

نیما شفیع‌زاده

سید علی سلیمانی

Content Marketing Manager

خبرنگارپرستو میرغفوری

متینه ملکی

Product Manager

مسئول دفترشهروند خبرنگار این ماهخدایار سعیدوزیری

خدایار سعیدوزیری

مشاور حقوقی

جواد جمشیدی

جواد جمشیدی

مشاور هنری

روح‌الله جلیلی

روح‌الله جلیلی

مشاور پژوهشی

Quote